Release Notes

MindSpore Federated 0.1 Release Notes

MindSpore Federated是面向MindSpore开发者的开源联邦学习工具,支持机器学习的各参与方在不直接共享本地数据的前提下,共建AI模型。 为提升联邦框架的易用性和用户开发效率,相关代码现已从MindSpore框架中剥离,独立建仓Federated。

主要特性

  • 支持可动态扩缩容、容灾恢复、高效上下行流量压缩的横向端云联邦。

  • 支持可基于单机多卡和多机多卡训练的横向云云联邦。

  • 支持基于HTTPS通信、高性能隐私集合求交和高效通信压缩的纵向联邦。

贡献者

感谢以下人员做出的贡献:

Zhang Qi, Pan Shaowu, Tan Weicheng, Wu Tiancheng, Xu Yongfei, Zhang Zhaoju, Zhan Zhan, Xu Qiang, Yang Yuan, Li Hongcheng, Tang Cong, Zhang Zhugucheng.

欢迎以任何形式对项目提供贡献!